fbpx

Ако Иницијатива лаже, ДРИ не лаже

Мењали су се у Пожеги председници Скупштине општине и директори ЈКП Наш дом  као на траци, али персоналне промене нису пратиле структурне и функционалне промене рада „нашег“ комуналног предузећа. Неефикасан и неекономичан рад са вишком партијски запослених и мањком стручних људи је константа.

Писали смо о раду „Нашег“ дома више пута, указујући на недостатке, али није било мудрих да нас чују и предузму  радње на отклањању недостатака и побољшању рада.

На 61 страни Извештаја Државне ревизорске институције (ДРИ) можете, ако вас интересује, детаљно прочитати све неправилности у раду ЈКП Наш дом Пожега и то само у 2019. и 2020. години.

Представљамо вам извод из Извештаја:

–      Јавно комунално предузеће „Наш дом“ Пожега приликом планирања, спровођења и извршења јавних набавки, у ревидираном периоду није поступило у складу са одредбама Закона о јавним набавкама у укупној вредности од 221,8 милиона динара,

 • Потраживања од купаца у износу од 5,2 милиона динара, нису исказана у складу са одредбама Закона о рачуноводству и Закона о јавним предузећима.
 • Предузеће за планиране и спроведене јавне набавке у 2019. години, процењене вредности 164 милиона динара и јавне набавке 2020. години, процењене вредности 56 милиона динара, није презентовало доказе којима потврђује начин на који је одређена процењена вредност јавних набавки, односно на који начин је извршено испитивање и истраживање тржишта предмета јавне набавке.
 • Предузеће је у току 2019. године извршило набавке добара и услуга у укупном износу од 1,8 милиона динара без ПДВ-а, без спровођења поступака јавних набавки, иако нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама.
 • Аналитичка евиденција потраживања од купаца не одговара синтетичкој, односно више/мање је исказана у износу од 3,3 милиона динара што није у складу са Законом о рачуноводству.
 • У поступку ревизије утврђено је да Предузеће не врши обрачун и евидентирање законске затезне камате у пословним књигама за све дужнике који задоцне са испуњењем новчане обавезе.
 • Предузеће је одобравало право на попуст од 5% корисницима комуналних услуга, који редовно измирују обавезе за испоручене комуналне услуге без сагласности Оснивача у 2020. години и ранијим годинама.
 • Такође, Надзорни одбор Предузећа је донео Одлуку број 1160/4 дана 25. маја 2020. године о отпису дуга за прекомерну потрошњу воде услед хаварија у износу од 50% укупног дуга за период када се потрошња десила. На наведену одлуку Оснивач није дао сагласност.
 • Предузеће је вршило директан отпис потраживања у износу од 1,9 милиона динара на основу одлука Надзорног одбора Предузећа/директора. Наведеним одлукама предвиђен је отпис 50% камате на неизмирене дугове по тужбама из ранијих година уколико се дуг једнократно измири за које Предузеће нема сагласности Оснивача.
 • Предузеће није прибавило важећу водну дозволу и лиценцу којима су утврђени начин, услови и обим коришћења вода у складу са одредбама Закона о водама.
 • Предузеће даје у закуп земљиште. У 2020. години Предузеће није закључило уговоре о закупу земљишта. На поменутом земљишту закупци постављају монтажне објекте. На основу информације Предузећа број 4238 од 18. августа 2021. године, власник земљишта је Општина Пожега која је Предузећу дала право да издаје у закуп земљиште, у вези са чим Предузеће није презентовало одговарајуће у поступку ревизије. Предузеће не поседује сагласност Оснивача на цене за давање земљишта у закуп што није у складу са чланом 69. Закона о јавним предузећима.
 • У току 2020. године и у ранијим годинама, Предузеће није вршило обрачун законске затезне камате одређеном броју корисника за неблаговремене уплате доспелих потраживања.
 • Предузеће је током 2020. године вршило директан отпис потраживања од купаца на име главног дуга и камате на основу захтева који су упућивани Надзорном одбору или директору Предузећа у укупном износу до 907 хиљада динара
 • Предузеће је исказало на потраживањима од купаца износ од 996 динара која се односе на потраживања од корисника друштвених станова, која су пренета Предузећу од некадашњег СИЗ-а становања који је укинут. По укидању СИЗ-а потраживања за станарину су пренета на Предузеће. Предузеће није документовало потраживања која су преузета од некадашњег СИЗ-а становања.
 • Предузеће у Напоменама уз финансијске извештаје за 2020. годину није обелоданило неусаглашена потраживања у износу од 9.978.898 динара, која се односе на купца „Itn Group“ доо, Нови Сад у износу од 4.281.253 динара по фактури број 42-01215 коју „Itn Group“ доо, Нови Сад оспорава у целости која се односи на извршене радове за изградњу водоводне мреже у фабрици „Будимка“ доо Пожега. За поменуте радове Предузеће није склопило уговор са „Itn Group“ доо, Нови Сад. Неусаглашена потраживања у износу од 4.696.689 динара односе се на потраживања према Оснивачу за извршене услуге које су плаћане 29. јануара 2021. године у износу од 4.411.414 динара. Износ од 285.275 динара је остао неусаглашен. ЈП „Развојна агенција“ Пожега оспорава износ од 2.087 динара, а односи се на фактуру број 74-00590 од 23. марта 2018. године. За износ од 498.869 динара која се односе на потраживања од Здравственог центра Ужице у износу од 125.906 динара и на потраживања од Месне заједнице „Глумач“ у износу од 372.963 динара.

Преглед највећих износа потраживања од купаца- правна лица у земљи:

Општинска управа-Пожега 7.514.989

„Itn Group“ доо, Нови Сад 4.281.253

„Будимка“ доо Пожега 4.087.874

„Будимка“ ад у стечају, Пожега 1.576.346

Фудбалски клуб „Слога“, Пожега 1.419.329

„Путеви“ ад, Пожега 1.334.568

Здравствени Центар Ужице-Болница Пожега, Савинац 1.246.630

Месна Заједница „Глумач“, Пожега 1.022.759

Индустрија конфекције „Младост“, Пожега 852.161

Здравствени Центар Ужице – РЈ Пожега 838.114

УР „IT kafe“, Пожега 776.486

ЈП „Развојна Агенција“, Пожега 756.086

УР „River – T“, Пожега 680.164

„Милић Н. Милош Вл“ дискотека, Пожега 641.625

„Vip Mobile“ доо, Београд 626.380

Остали купци 73.658.878

Укупно: 101.313.642

 

Паркинг сервис и 4 сектора, преко 120 запослених и плејада директора су чист пример како се у Пожеги ради брже, јаче и боље! Алал вам вера!

Целокупан  Извештај Државне ревизорске институције (ДРИ)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.