fbpx

АНАЛИЗА ПРОЈЕКТА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ДОБРИЊА

Поштовани суграђани и сви остали заинтересовани – позивамо вас да извршите увид у пројекат и сами донесете закључке. Представљамо вам нашу анализу/експертизу:

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Овај део Пројекта садржи све што је потребно по Правилнику и Закону:
Инвеститор и извођач радова је ,,JADAR LITHIUM“ DOO. Доставили су извод из АПР, из кога се види да је реч о активном привредном друштву уписаном у АПР, чија је претежна делатност Експлоатација руда осталих црних, обојених, племенитих и других метала. Формално испуњавају потребне услове.
Подаци о пројектанту. То је директор Jadar Lithiuma Дејан Јовановић. Доставили су доказ о положеном стручном испиту пред министарством за израду пројеката.
Подаци о техничкој контроли: техничку контролу Пројекта извршио је „Вучић Вељко Пр Агенција Geowolf  Београд“, Београд. Није достављен доказ да лице задужено за техничку контролу испуњава потребне услове за вршење техничке контроле: ова агенција мора имати запослено лице које испуњава следеће услове –  лице са стеченим високим образовањем најмање седмим нивоом, подниво један (ниво VII-1) националног оквира квалификација који се стиче завршавањем интегрисаних академских студија обима од 300 до 360 ЕСПБ бодова (мастер академских студија, мастер струковних студија), односно основних студија на факултету у трајању од најмање пет година, одговарајућег образовног профила и модула област геолошког инжењерства у оквиру образовно-научног поља: техничко-технолошке науке, са овлашћењем и лиценцом за обављање тих послова, које има најмање пет година радног искуства у обављању одговарајућих послова, а за компетентно лице најмање десет година радног искуства.

 

II ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПРОЈЕКТА

  1. УВОД

1.1. Разлози за израду пројекта

Овде наводе да су само оквирно познате минерагенетске карактеристике Добрињског басена, односно, постоји општа оцена да постоје услови за присуство значајних концентрација литијума и бора, па је разлог израде пројекта оцена геолошко-економске потенцијалности Добрињског басена.

 

 

1.2. Пројектни задатак

Намера откривања нових лежишта литијума и бора и пратеће асоцијације елемената. Предвиђена су „комплексна геолошка истраживања“ која ће бити спроведена у наредних 3 године. Истражно подручје се простире на потезу између Бањевца и Мусића на северу, Анића Брда, Табановића и Дугог Поља на југу, на западу Доња Добриња, Дражиновићи и Богдановићи, на истоку Горња и Средња Добриња, укупна површина 37,58 м2.
Пројекат ће се спровести у 3 фазе. У првој фази ће се истражни простор редуковати на један или више перспективних делова басена на којима се могу очекивати економски исплативе концентрације руде и на коме ће се онда спровести детаљна геолошка истраживања. Друга и трећа фаза ће онда бити спроведена у складу са налазила из прве фазе.

 

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ИСТРАЖНОМ ПОДРУЧЈУ

2.1. Географски положај истражног подручја

Овде су дате координате истражног подручја са топогафском картом на којој је уцртано истражно подручје.
Овде су описани и 2.2. Морфолошке и хидролошке карактеристике истражног подручја, 2.3. Климатске прилике, 2.4. Саобраћајне везе, 2.5. Насељеност истражног подручја.

 

3. ПРИКАЗ ГЕОЛОШКЕ ГРАЂЕ ИСТРАЖНОГ ПОДРУЧЈА

Овде је описана геолошка грађа истражног подручја на основу података из литературе.

 

4. ПРЕГЛЕД РАНИЈЕ ИЗВРШЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА

Овде се наводи да не постоје подаци о раније вршеним геолошким истраживањима ради утврђивања присуства литијума и бора на овом подручју. Наводи се да су досадашња истраживања вршена ради истраживања геолошке структуре, а на појединим местима су вршена истраживања уљних шкриљаца.
Затим наводе да су на основу аналогије са сличим басенима у Србији и свету проценили да у Добрињском басену постоји потенцијал за експлоатацију литијума и бора.

 

5. ПРОЈЕКТНА РЕШЕЊА ПРОЦЕСА ИСТРАЖИВАЊА

5.1. Концепција истраживања

Планирано је да истраживање буде спроведено у три сукцесивне фазе у три истраживачке године, при чему прелазак на сваку следећу фазу зависи од резултата истраживања у претходној фази.
У првој години предвиђени су:
– Кабинетски радови: прикупљање, анализа и синтеза расположивих литерарних података, дигитализација документације и формирање ГИС модела, анализа и интерпретација прикупљених података, геолошко-економска анализа;
– Теренски радови: рекогнисцирање терена (упознавање са тереном, преглед терена, снимање, картирање) и бележење резултата;
– Геохемијска истраживања и лабораторијска испитивања: узимање узорака са површине тла и њихова анализа;
– Геофизичка истраживања: гравиметрија и магнетометрија (површинске анализе структуре земљишта).
У другој години предвиђени су следећи радови:
– Кабинетски радови: дигитализација документације и формирање ГИС модела, анализа и интерпретација прикупљених података;
– Теренски радови: рекогнисцирање терена (упознавање са тереном, преглед терена, снимање, картирање) и бележење резултата;
– Геохемијска истраживања и лабораторијска испитивања: узимање узорака са површине тла и њихова анализа-
Структурно-истражно бушење – Истражна бушења су предвиђена у другој години, са могућношћу да се наставе у трећој, зависно од резултата. Локације ће бити накнадно утврђене, зависно од резултата претходних истраживања на местима на којима се процени највећа минерализација. Планира се истражно бушење са језгровањем, које почиње PQ пречником (112,6 мм) до уласка у чврсту стену и изласка из алувијалних наслага, а после тога пречником HQ (96мм). Избушено језгро се пакује у пластичне кутије и транспортује на анализу.
– Лабораторијска испитивања: хемијске анализе, петролошке анализе, минеролошке анализе.
У трећој години предвиђени су следећи радови:
– Кабинетски радови: дигитализација документације и формирање ГИС модела, анализа и интерпретација прикупљених података
– Структурно-истражно бушење
– Лабораторијска испитивања: хемијске анализе, петролошке анализе, минеролошке анализе.

10. ПРЕДРАЧУН ТРОШКОВА ИСТРАЖИВАЊА

Предвиђени су укупни трошкови истраживања у износу од 25.031.025,00 динара (213.030,00 евра), и то: у првој години 2.919.875,оо динара, у другој години 10.673.700,00 динара и у трећој години 11.473.450,00 динара.

11. ГЕОЛОШКО-ЕКОНОМСКО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКТА

Наводи се да ће пројекат геолошких истражвања у целости бити финансиран средствима Јадар Литхиум доо. Наводе да ће финансирати из текућих резерви, а ако буде потребно и да ће се задужити.
Поставља се питање из којих средстава? Имају једног запосленог, нема података да су остваривали приходе, штавише, имамо податке да су претходних година бележили губитке. Дакле, сасвим сигурно немају никакве резерв. Вероватно ће им оснивач позајмити новац ако у почетним фазама утврде да се исплати.
Они су по закону обавезни да обезбеде средства за геолошка истраживања. Такође, у складу са одредбом члана 34. став 2. тачка 3. Закона о рударству и енергетици дужни су да доставе уз захтев писмо о намерама банке или друштва из групације у оквиру које послује подносилац захтева, да ће за његове обавезе издати банкарску гаранцију или корпоративну гаранцију у року до 30 дана од дана добијања решења за истраживање металичних минералних сировина, литијума и бора или изјава друштва да ће у том року доставити меницу.

12. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА ИСТРАЖИВАЊА

Предвиђене су мере само уопштено.

13. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На једној страни је уопштено наведено да ће се придржавати важећих прописа и услова издатих од Завода за заштиту природе Србије. Нигде се не наводи процена утицаја истраживња на животну средину и које конкретно мере ће бити спроведене.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.

Изборник