fbpx

Наш или само нечији дом?

Да ли се неко некада запита шта и како ради наше Јавно комунално предузеће адекватног назива НАШ ДОМ? Иницијатива за Пожегу се запитала, пошто ни после две пуне недеље од како је Иницијатива упутила захтев да се отпуши канализација нашој угроженој суграђанки, Наш Дом није реаговао.
Да погледамо сви заједно Извештај пословања Нашег Дома за 2018. годину, који су наши одборници глатко усвојили? Да погледамо како и колико се Наш Дом бахати? Да размислимо колико људи је запослено у Нашем Дому, колико их пожртвовано ради, а колико их је заиста потребно?

Идемо редом:

Основне делатности нашег ЈКП Наш Дом Пожега су следеће:

 • одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сл. активности
 • чишћење објеката
 • погребне и пратеће активности
 • изградња паркова и рекреативних површина
 • услуге у друмском саобраћају
 • трговина на мало на тезгама и пијацама
 • одвођење отпадних вода и атмосферских вода и одржавање, ушрављање и коришћење купалишног базена и осталих пратећих објеката
 • инжењеринг
 • изнајмљивање и управљање површинама и просторијама за обављање трговине пољопривредним производима (зелена пијаца) и индустријско непрехрамбеним производима (робна пијаца)
 • ресторани
 • остали грађевински радови укључујући и специјализоване радове
 • оправка на другом месту непоменута (баждарење водомера)
 • обрада података
 • остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети
 • рециклажа отпадака и остатака и други послови и делатности које предузеће може да обавља под условом да не ометају извршење основних делатности
 • послови зоохигијене – прихватилиште за псе луталице
 • послови Паркинг сервиса

За обављање наведених послова старају се следећи сектори и службе:

1. Сектор за техничке послове:
– Служба Паркинг сервиса
– Служба за одржавање и употребу механизације

2. Сектор водовода и канализације
– Служба за одржавање ВиК
– Служба за даљински надзор и управљање

3. Сектор градске хигијене и зеленила
– Служба комуналне хигијене, зеленила, гробља и пијаца
– Служба ЗОО хигијене

4. Сектор за економске и опште послове
– Служба за опште и правне послове
– Служба за рачуноводствено економске послове
– Служба за обрачун и наплату потраживања

Запослених на крају 2018. године било је 125: 114 на неодређено радно време, 11 на одређено радно време:

 • Бруто зарада за запослене: око 91 милион динара.
 • Један запослен по Уговору о делу вредности око 622 хиљаде динара.
 • Накнада за три члана надзорног одбора: око 166 хиљада динара.
 • Превоз запослених на посао и са посла: око 4 милиона динара.
 • Дневнице на службеном путу: око 147 хиљада динара.
 • Отпремнина за одлазак у пензију: око 715 хиљада динара.
 • Јубиларне награде: око 425 хиљада динара.
 • Помоћ радницима и породици радника: око 5,7 милиона динара.
 • Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима (пакетићи, отпремнине за отказ…): око 136 хиљада динара.
УКУПНО У 2018. години: око 103 МИЛИОНА ДИНАРА  ЗА ЉУДЕ ЗАПОСЛЕНЕ У НАШЕМ ДОМУ.

Добро! Да видимо шта су све оволики људи, који оволико коштају урадили у 2018.години?

       1. ПАРКИНГ СЕРВИС:

– повлашћена станарска за плаву и црвену зону: 1.310 ком
– претплата за физичка лица за обе зоне: 478 ком

– СМС уплате: 108.504 ком

– паркинг карта за 1 сат за обе зоне: 5.820 ком

– паркинг карта дневна за плаву зону: 1.150 ком

– претплата за правна лица за обе зоне: 77 ком

– повлашћена предузетничка за обе зоне: 114 ком

– укупан број издатих дневних паркинг карти: 9.823 ком

– уплата по опомени: 2.650 ком

– сторниране дневне паркинг карте са трошковима сторнирања: 1.208 ком

– сторниране дневне паркинг карте без трошкова сторнирања: 75 ком

– резервисана паркинг места за правна лица за годину дана: 2 ком.

 

 1. СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И УПОТРЕБУ МЕХАНИЗАЦИЈЕ:

2.1. Употреба механизације за потребе осталих сектора: пређено укупно 95.400 км са Сканијом и ФАП-ом за превоз смећа, Унимогом за тарупање, чишћење снега и посипање соли, Заставом и Газом за превоз људства, материјала и резервних делова, ФАП-ом за транспорт воде, прање улица, чишћење сливника, шахти и канализације, ФАП-ом транспорт ризле, земље, шута и одвоз снега, ФАП-ом усисавање воде, фекалија и транспорт, Хитачијем, Чукуровим и БОБ КЕТ-ом  ископ и затрпавање канала, преношење материјала, компресором рад са пикамером, Цитроеном превоз људства и материјала и још усисавање прашине и ризле. Потрошња горива: 68 хиљада литара дизела, 8 хиљада литара бензина и 2 хиљаде литара ауто гаса. Трошкови горива, енергије и мазива укупно око 21 милион динара.

2.2. Одржавање механизације: текуће одржавање, лимарски радови, електро одржавање, сервисирање мотора, пнеуматици, кочиони системи, хидраулика, зуби – раоник – све укупно 4,2 милиона динара.

2.3. Грађевински радови: врата гараже и део надстрешнице, укупно 1,9 милиона динара.

2.4. Набавка возила и машина: Фиат Панда 2 комада и Цитроен Џампер путар – укупно 1,4 милиона динара.

 

 1. СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

3.1. Служба за одржавање ВиК: преузето воде од ЈП Рзав Ариље око 2,5 милиона м3, испоручено корисницима око 1,3 милиона м3, разлика 1.249.160 м3. (где је 50% преузете воде?); Извршена анализа на 518 узорака воде; Обављен стручни надзор над грађевинским радовима у селу Каленићи; Интервенције на водоводној мрежи у граду 136 пута, отпушавање канализације 173 пута, замена водомера 170 ком, монтажа 10 нових прикључака, … Интервенције на селу: замена 149 водомера, санација пуклих цеви 92 пута, провера водомера и притиска у цевима по пријави 132 пута, прикључење 26 нових потрошача, поправке на резервоарима 36 пута, поправке у шахтама 31 пут, замене 10 регулатора притиска, реконструкција мреже 8 пута,…

3.2. Служба за даљински надзор и управљање: сервис 16 пумпи и поправка 6 електро мотора. У 9 резервоара извршена реконструкција аутоматике и пратеће електро опреме. Постављено 10 мерача протока и 10 регулатора притиска. У систем укључена села Прилипац, Милићево село, Добриња, Љутице и Годовик. Само за купљени материјал у граду око 1,3 милиона динара, у селу око 2,2 милиона динара.

 

 1. СЕКТОР ГРАДСКЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА

4.1. Служба комуналне хигијене, зеленила, гробља и пијаца:
– Сакупљање, превоз и одвожење смећа: са три камиона и 14 извршиоца у „Дубоко“ отпремљено 6,3 хиљаде тона смећа. Нема типских посуда за смеће, недостаје контејнера.

– Чишћење улица и јавних површина: ово се изводи по плану и програму, са свакодневном евиденцијом учинка.Чишћење јавних површина, одвоз смећа аутоподизачем, утовар и одвоз отпада, монтажа и демонтажа корпи, чишћење паноа и огласних табли, посипање соли, сакупљање, утовар и одвоз снега, прање јавних површина, чишћење уз прање, чишћење сливника, чишћење дна корита потока, прање фонтана,… Радници са зеленила и прања прераспоређују се у зимском периоду на послове око чишћења снега.

Одржавање паркова и зелених површина: чишћење паркова, стаза, травњака грабуљањем, кошење паркова, кошење и крчење путног земљишта, подсејавање и прихрањивање травњака, заливање травњака, ружа, сезонског цвећа, окопавање разно, садња, дрворед – уклањање корења, резање грана, формирање круне, проредак круне, уклањање стабала, садња садница, орезивање, окопавање и садња шибља, чишћење и кошење обала, косина уз стазе, косина уз риголе, чишћење дна корита потока, одржавање клупа, жардињера,… Механизација: косачица, тримери, телескоп тестера, мотокултиватор, скип, камион, трактор.

– Пијачне услуге: издато 15 тезги.

Сточни пијац: радови на редовном одржавању.

Погребне услуге: продато 176 комплета опреме, погребно возило извршило 170 превоза, извршено 57 сахрана на старом гробљу и 56 на новом. Изграђено 24 оквира за јединачне и 28 оквира за двојне гробнице,…

Служба ЗОО хигијена: у општинама Пожега, Косјерић, Чајетина и Ужице ухваћено 847 паса, успавано 604, удомљено 31 и враћено 29. Укупно приход од прихватилишта: 7,5 милиона динара, а трошкови: око 3 милиона динара.

 

 1. СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

5.1. Служба за опште послове
– пратила законске прописе, израђивала акта, заступала предузеће пред судовима, састављала уговоре, обављала кадровске послове, учествовала у раду надзорног одбора, обављала дактилографске послове, одржавала хигијену у службеним просторијама, обављала послове наплате потраживања, припремала техничке спецификације за послове јавних набавки, закључивала уговоре…

 

5.2. Финансијски извештај о пословању

– укупни приход: 245,4 милиона динара

– укупни расход: 238,7 милиона динара

– нето добитак за 2018: 6,7 милиона динара.

– ненаплаћена потраживања од корисника комуналних услуга: 178,5 милиона динара, чији се велики део мора отписати.

Значи, ЈКП је у минусу 171,8 милиона динара.

 

У току 2018.године ОУ Пожега пренела је из буџета 250 хиљада динара субвенција за измирење пореског дуга, која су уплаћена Министарству финансија.

 

Али, у циљу унапређења процеса рада и пружања услуга ЈКП у 2018.години инвестира 31,7 милиона динара:
– у механизацију 1.5 милиона динара,
– грађевинске објекте 952 хиљаде динара,
– грађевинске објекте у припреми 8,7 милиона динара,
– постројења и опрему 19,8 милиона динара, 
– канцеларијску опрему и намештај 623 хиљаде динара!

 

Да ли је потребан коментар?!

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.

Изборник